Notebook Donation Body

Sr. No

Name

Identity

1

Mr.Gausodin Mainodhin Manulla

2

Mr. Madhav ShankarRao Mane

3

Mr. Balaji Bhagwanrao Kauthale

4

Mr. Akash Bawge

5

Mr. Dnyaneshwar Jadhav